top of page
Laser Cut Steel

תחומי פעילות 

BakaratHeshbonot7.jpg

ביצוע ניתוח לימוד וחוות דעת מפורטת על תוכניות המכרז, מפרטיו, מסמכיו וכתב הכמויות. חסכון מוכח בתקציב ובלוחות הזמנים לאחר מכן.

BakaratHeshbonot8.jpg

ניהול ובקרת ביצוע

בניהול ביצוע נעשה פיצול התקשרות עם קבלנים מבצעים (להבדיל מקבלן מפתח) עליהם נעשה פיקוח.

About2.jpg

בקרת כמויות הפרויקט אל מול כתב כמויות של הפרויקט לרבות מעבר מפרויקט כמותי לפרויקט פאושלי. בדיקת הכמויות בכלל הדיסיפלינות בפרויקטים מורכבים ועתירי מימון.

BikoretRashuyot.jpg

ביקורת על פרויקטים

ביקורת מקיפה על פרוייקטי בינוי ותשתית ברשויות מוניציפליות בעבור מבקרי ערים וגזברים.

BakaratHeshbonot7.jpg

ביקורת על חשבונות סופיים ביחס למכרז וכתבי הכמויות. בדיקות, מדידות וחישובים לאימות החשבונות. ביקורת על יומני עבודה, תהליכים, אופני מדידה חתימות ואישורים. 'מכונה משומנת' לביצוע ביקורת חשבון סופי לחיסכון רב לארגונים גדולים ורשויות.

admin-ajax01.jpg

גישור, בוררויות וחוות דעת

מתן שירותי גישור, בוררויות וחוות דעת מומחה עבור פרוייקטים הנדסיים בכל שלב בתהליך הקמת הפרוייקט.

bottom of page